Prekybos taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo

teisės ir pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka,

šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu “Winnersport.lt” internetinėje parduotuvėje

(toliau – Internetinė parduotuvė) susijusios nuostatos.

1.2. Internetinės parduotuvės „Winnersport.lt“ prekyba vykdoma ir prekės pristatomos tik Lietuvos

Respublikos teritorijoje.

1.3. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas

teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, - tik turėdami tėvų, globėjų arba

rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų nustatyta tvarka įgalioti atstovai.

1.4.Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.3. punktu, jis turi teisę

pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai

Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs perkamų prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą

„Pirkti“.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas įsipareigoja, neperduoti trečiosioms šalims savo registracijos Internetinėje parduotuvėje

duomenų kodo. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, Pirkėjas privalo nedelsiant, bet ne vėliau

kaip per 1 darbo dieną apie tai informuoti Pardavėją – naudojant Internetinėje parduotuvėje nurodytus

kontaktus. Tuo atveju, jei Pirkėjas šios pareigos neįvykdo, Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl to, jog

tretieji asmenys Pirkėjo vardu atliko prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje.

3.2. Jei Pirkėjas, suderintu prekių pristatymo metu, be svarbios priežasties atsisako priimti prekes,

Pirkėjas privalo pilnai sumokėti Pardavėjui papildomo pristatymo išlaidas prieš pakartotiną pristatymą.

3.3. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu numatyta LR Civilinio

kodekso 6.22811 st., išlaidų, atsisakyti sudarytos prekių pirkimo – pardavimo nuotolinės sutarties ar ne

prekybos patalpose sudarytos sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (nurodant pageidaujamą

grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo

dienos. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės

nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama. Ši pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis LR

Civilinio kodekso 6.22810 str. ir 6.22811 str.

3.4. Pirkėjas pirkdamas prekes Internetinėje parduotuvėje („Winnersport.lt“), įsipareigoja laikytis šių

Taisyklių ir nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be

išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis Internetine parduotuve arba išskirtinais

atvejais - panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Internetinė parduotuvė gali laikinai arba iš viso nutraukti

Internetinės parduotuvės „Winnerport.lt“ veiklą, apie tai iš anksto nepranešusi Pirkėjui.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti

Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.4. Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs

apmokėjimo būdus: atsiskaitymas naudojantis elektronine bankininkyste ir apmokant iš anksto bankiniu

pavedimu, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.

4.6. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja

pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti

analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus

pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

4.7. Pirkėjui pasinaudojus teise (šių taisyklių 4.3. p.) atsisakyti sudarytos prekių pirkimo – pardavimo

nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, pranešus apie tai Pardavėjui raštu

(nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų

nuo daikto pristatymo dienos (šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo

sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama), Pardavėjas įsipareigoja

grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės

gavimo dienos, įskaitant pristatymo išlaidas.

Pardavėjas atlieka grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas

pradinę mokėjimo operaciją, nebent grąžinimo metu su pirkėju buvo susitarta kitaip. Kuomet prekės

pristatymo metu pinigai buvo sumokami kurjeriui – šiuo atveju pinigai grąžinami arba į banko sąskaitą,

arba paštu. Bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

5. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

5.1. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame Pirkėjo perkamų prekių užsakyme yra

nurodytos eurais su PVM.

5.2. Pirkėjas atsiskaito už Prekes - naudodamasis elektronine bankininkyste, kortele, apmokėdamas iš anksto

bankiniu pavedimu, sudarydamas lizingo sutartį arba pristatymo ar prekės atsiėmimo metu.

5.3. Atsiskaitydamas naudojantis elektronine bankininkyste, kortele ir apmokant iš anksto bankiniu pavedimu,

Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visą užsakymo kainą per 3 dienas nuo užsakymo pateikimo. Minėtaisiais

atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 5.3. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes

pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

6. Prekių pristatymas

6.1. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.

6.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių

pristatymo vietą.

6.3. Prekių pristatymo mokestis yra nurodytas prie kiekvienos prekės.

6.4. Prekių pateikimo Pirkėjui terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo

sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas

sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo

nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir

suderinti prekių pateikimo sąlygas.

6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą,

jeigu prekės Pirkėjui pateikiamos ne laiku ne dėl Pardavėjo kaltės arba dėl aplinkybių, nepriklausančių

nuo Pardavėjo.

6.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti

siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo

dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo

dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo

pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos

galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista

(suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra

netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame

siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos

formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas

yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo

pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus

galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

7. Prekių kokybės garantija

7.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės bendrosios savybės nurodomos prie

kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar

kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo

vaizduoklio ypatybių.

7.3. Pardavėjas pats teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas arba nukreipdamas Pirkėją į tiekėjų

garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

7.4. Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai visoms asmeninio vartojimo prekėms nustato 24 mėn.

garantinį laikotarpį. Ši nuostata įtvirtinta LR Civilinio kodekso 6.338 str.

7.5. Juridiniams subjektams garantijos terminas taikomas/netaikomas pagal gamintojų nustatytus

garantinius terminus.

7.6. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekės pristatymo dienos.

7.7. Jei Jūsų prekė sugedo garantinio laikotarpio metu, prašome kreiptis į mūsų įmonę Internetinės

parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

7.8. Garantija nėra taikoma:*

•prekėms, kurios turi mechaninių pažeidimų, ardymo žymių;

•prekėms, kurios buvo naudojamos ne pagal paskirtį;

•prekėms, kurių gedimai atsirado dėl pirkėjo kaltės;

•prekėms su pažeistais serijiniais lipdukais;

•prekėms, kurios buvo remontuojamos savavališkai;

•kai gedimas atsiranda dėl aplinkos veiksnių (audros, lietaus ir pan.), Force majeure (gaisro, potvynio) ar

atsitiktinių išorės veiksnių poveikio (įtampos šuolio ir pan.);

•jeigu gedimas atsiranda dėl į įrenginio vidų patekusių skysčių, daiktų ir pan.;

•jei pirkėjas nepateikia pirkimo dokumento (sąskaitos faktūros, čekio, lizingo sutarties);

•gedimams atsiradusiems dėl neoriginalių priedų naudojimo;

•susidėvinčioms detalėms (laidai, jungtys, laikikliai , akumuliatoriai ir t.t.);

•informacijai, saugomai informacijos nešikliuose;

•operacinėms sistemoms, ar kitai programinei įrangai.

*Garantijos apribojimo arba netaikymo nuostatos yra suderintos su LR Civilinio kodekso 6.333 str. 3

dalimi.

7.9. Nustačius, jog Jūsų prekė garantinio laikotarpio metu sugedo dėl gamintojo kaltės (nekokybiška

prekė), tačiau ją įmanoma suremontuoti, tokiu atveju Jūs turite teisę pasirinkti:

- nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą),

- nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu,

- sumažinti prekės kainą (t.y pardavėjas pritaiko nuolaidą),

- vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti sugrąžinti už prekę sumokėtą

kainą.

7.10. Atkreipkite dėmesį, kad:

Pasinaudojus prekei teikiama garantija, garantinis laikotarpis nėra pradedamas skaičiuoti iš naujo

– garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirminės prekės pristatymo datos.

Laikotarpis, kurio metu Pirkėjas negalėjo naudoti daikto dėl trūkumų, nėra pridedamas prie

garantijos termino.

informacijai, esančiai informacijos nešikliuose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų

praradimo ar atstatymo nepadengiamos.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas

8.1. Kokybiškų prekių grąžinimo taisyklės

8.1.1. Tinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis LR Civiliniame kodekse ir

Mažmeninės prekybos taisyklėse (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 697; 2001-06-11, pakeistas 2014-07-22

LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738) nustatytais atvejais ir sąlygomis.

8.1.2. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu numatyta LR Civilinio

kodekso 6.22811 st., išlaidų, atsisakyti sudarytos nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties ar ne

prekybos patalpose sudarytos sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (nurodant pageidaujamą

grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo

dienos. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės

nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama. Ši pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis LR

Civilinio kodekso 6.22810 str. ir 6.22811 str.

8.1.3. Pirkėjas pats apmoka kokybiškos prekės grąžinimo metu patirtas pristatymo išlaidas.

8.1.4. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus už grąžinamą prekę (šia teise Pirkėjas

gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip

pat jei ji nebuvo naudojama), per 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo

dienos, įskaitant pristatymo išlaidas.

Pardavėjas atlieka grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas

pradinę mokėjimo operaciją, nebent grąžinimo metu su pirkėju buvo susitarta kitaip. Kuomet prekės

pristatymo metu pinigai buvo sumokami kurjeriui – šiuo atveju pinigai grąžinami arba į banko sąskaitą,

arba paštu. Bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

8.1.5. Grąžinamos tinkamos kokybės prekės privalo atitikti šiuos reikalavimus:

Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje, tokioje kokioje gavote iš pardavėjo;

Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nenaudota;

Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (švari, nepažeistos etiketės, nenuplėšytos

apsauginės plėvelės ir kiti originaliai komplektacijai būdingi priedai);

Turi būti išsaugotos grąžinamos prekės vartojamosios savybės;

Grąžinamos prekės komplektacija turi būti nepakitusi, tokia kokia buvo įteikta pirkėjui;

Prekės, kurios yra supakuotos į vakuuminę pakuotę, siekiant išsaugoti prekės higienines savybes,

gali būti grąžinamos tik nepažeistoje vakuuminėje pakuotėje;

Grąžinant prekę, būtina pateikti grąžinamos prekės įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną (jei jis

buvo išduotas);

Pirkėjas grąžindamas prekę pats atsako už jos sklandų ir saugų atvykimą iki pardavėjo;

8.1.6. Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma

sutartims, kurios yra numatytos LR CK 6.22810 str. 2 dalyje.

8.2. Nekokybiškų prekių grąžinimo taisyklės

8.2.1. Įsigijus netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi LR Civiliniame kodekse ir Mažmeninės

prekybos taisyklėse (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 697; 2001-06-11, pakeistas 2014-07-22 LR

Vyriausybės nutarimu Nr. 738) nustatytas teises.

8.2.2. Nekokybiškų prekių grąžinimas Pirkėjui yra nemokamas (Lietuvos Respublikos teritorijoje). Jei

prekė yra pakuojama, pakavimo išlaidos nekompensuojamos.

8.2.3. Vykdant prekės(-ių) pakeitimą, prekės pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių

dienų nuo Pirkėjo užsakymo priėmimo dienos, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas nesusitarė ir nenumatė

kitaip.

8.2.4. Prekių garantinio aptarnavimo sąlygos išvardytos šių taisyklių 8 skyriuje.

9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas

nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusias pasekmes.

9.2. Pirkėjas atsako už savo (o šių Taisyklių 4.1. p. nurodytu atveju – ir už trečiųjų asmenų) veiksmus,

atliktus naudojantis Internetine parduotuve.

9.3. Pirkėjas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi

Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

9.4. Internetinė parduotuvė neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas

patenka į šiuos tinklalapius per Internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

9.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

10. Informacijos siuntimas

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas susisiekti su Pardavėju gali Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais

kontaktais.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel.

8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams

apskrityse – http://www.vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS

platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

Pastaba: visais atvejais klientų prašome pirmiausia kreiptis į Winnersport.lt (t.y į pardavėją).

11.2 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 122571351

Registro tvarkytojas: VĮ Registrų centras